Våre kompetanseområder

Revisjon av eksisterende avtaleforhold

Vi sjekker eksisterende leverandørers leveranser for å påse at de er korrekte i henhold til eksisterende avtaler og rammevilkår. Dette er et omfattende og kompetansekrevende arbeide som de fleste virksomheter sjelden utfører selv. Dersom vi finner avvik tar vi dialogen med leverandørene og sørger for at feil blir rettet opp.

Vurdering av risiko og valg av fremtidig innkjøpsstrategi

Vi jobber tett sammen med oppdragsgivers organisasjon for å etablere en risiko profil med tilpasset innkjøpsstrategi som er skreddersydd deres behov.

Konkurranseutsetting og evaluering

Når risikoprofil og innkjøpsstrategi er forankret hos oppdragsgiver utfører vi en konkurranseutsetting blant relevante aktører i markedet. Dette kan være nasjonale-, nordiske- eller europeiske markeder. Vi sammenstiller mottatte tilbud, avklarer eventuelle uklarheter og legger frem en oversikt med anbefaling til oppdragsgiver som tar det endelige valget av leverandør.

Etablering av kontrakter

Det vil alltid være mange ressurskrevende aktiviteter og detaljer som må følges opp ved implementering av en ny avtale, eller nye avtalebetingelser, og ofte under tidspress. Actus ivaretar alle forhold forbundet med dette.

Kontraktsoppfølging og leverandørkontroll

Noen ganger skjer det dessverre feil i implementeringen hos leverandørene. Vi kvalitetssikrer derfor leveransen i hele avtaleperioden ved jevnlig å utføre kontroll av fakturaene og påse at oppdragsgiver blir fakturert korrekt i henhold til avtalte betingelser.

Bistå administrativt med våre oppdragsgiveres energiportefølje

Actus bistår også med ad-hoc og faste oppdrag utover hovedoppgavene. Eksempler på områder vi bistår er: fordeling av energikostnader på leietakere, søknadsprosesser mot det offentlige for å få reduserte avgifter, sørge for smidige flytteprosesser med bestillinger og oppsigelser av anlegg, kontroll og gjennomgang av fjernvarme avtaler

Markedsovervåkning

Prisutviklingen i markedet følges tett av oss, men det er også viktig å følge med på endringer i rammevilkårene, slik som politisk motiverte reguleringer, samt konsolideringer og strategiendringer blant leverandørene. Dersom vi ser at dette vil påvirke betingelsene til våre oppdragsgivere tar vi initiativ til reforhandlinger og endring av løsninger for å unngå negative konsekvenser.

ENØK-prosjekter og aktiv energioppfølging

Actus har i flere år etablert og bistått i prosjekter med sikte på å redusere våre oppdragsgiveres energiforbruk. Vi har valgt å knytte til oss en samarbeidspartner med lang erfaring, dyptgående kompetanse og god kapasitet til å utføre ENØK prosjekter både på strategisk- og operasjonelt nivå. Sammen har vi oppnådd meget gode resultater og redusert energikostnadene betydelig uten investeringer. Alle kostnader tas over driften.